КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

ТЕХНИЧКИ БАРАЊА

 

Останатите корисници кои плаќањата ги вршат користејќи сертификат на USB токен треба да ги задоволат следните технички барања:

- Оперативен систем: Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (Mac OS, Linux Based, Windows 2000, Windows XP без SP3 не се поддржани)
- Internet Explorer 8.00 + (само 32-bit верзии)
- пристап кон интернет 


Упатство за подесување на Windows оперативните системи (XP, Vista, 7) за користење на e-banking сервисот

 

 

За користење на e-banking сервисот со USB токен за плаќање потребно е да направите инсталации и подесувања на вашите компјутери:

 

Банката за ново издадените или реиздадените сертификати подготви визард кој на едноставен и брз начин ги реализира инсалациите и подесувањата со кои потоа можете да го користите вашиот дигитален сертификат за успешни е-banking плаќања и трансфери.

 

Користете го упатството за користење на визардот достапно на следните линкови:

 

 

За постојни корисници кои сакаат сами да ја реализаираат инсталацијата и подесувањата Банката ги подготви следните упатства:

Печати