3D_Secure_slika_za_web

Сефови

Службата за сефовско работење изнајмува сефови за домашни и странски физички и правни лица.
    1. Потребни документи за склучување договор за закуп на сеф:
        • Физички лица - Копија од валидна лична карта, или пасош. Закупецот може да овласти најмногу две лица, кои треба да бидат присутни при склучување на договорот и да имаат важечки лични карти, или пасош.
        • Правни лица - Барање - меморандум заверено и потпишано од правното лице (директор). Во барањето треба да ги има следните податоци: матичен и даночен број на правното лице, овластени лица и нивните матични броеви , бројот на личната карта, ( најмногу две лица).
        • Странски лица - Важечки пасош, депозит од 125 – 245 EUR во зависност од моделот на сефот. Депозитот се враќа на лицето по откажување на закупот .

* Плаќањето за закупот на сефот е во денари ( износот во EUR по среден курс на НБМ ).


  


Службата располага со следните големини на сефови:

Изнајмување на сефови (според димензии во мм) Износ на закуп месечно
за физички лица (во денари) за правни лица(во денари) за странци (во EUR) *
500 х 300 х 60 200,00 257,00 6,50
500 х 300 х 71 253,00 314,00 9,70
500 х 300 х 98 285,00 386,00 9,70
500 х 300 х 125 320,00 443,00 9,70
500 х 300 х 172 360,00 500,00 12,90
500 х 300 х 233 387,00 571,00 12,90
500 х 300 х 287 411,00 628,00 12,90
500 х 300 х 314 450,00 700,00 12,90

Работното време на службата за сефовско работење е од 09,00 - 15,00 часот, секој работен ден, освен сабота, недела и државни празници.

Контакт тел: (02) 3295-304

Печати