КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

РЕКЛАМАЦИИ

 

За сите евентуални рекламации во врска со податоците за состојбата, или плаќањата од сметката за вршење на домашен платен промет, клиентот ја информира банката со доставување на копија од доставените платни налози, изводот, или други документи.

Печати