КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

Кредит за обртен капитал

 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА КРЕДИТ ЗА ОБРТЕН КАПИТАЛ
Компаративни предности
 • Едноставна постапка и поволни услови
 • Флексибилен кредит кој совршено се приспособува на Вашиот бизнис
Видови на производи
 • Кредитна линија/револвинг (краткорочни кредити, акредитиви, гаранции)
Намена на кредитот
 • Рефинансирање
 • Поддршка на ликвидност
Износ

До ЕУР 200,000

Валута

МКД/ЕУР

Каматни стапки годишни
 • ЕУР:  до 8,5%
 • МКД:    до 9,5% 
Рок на отплата

Кредитна линија е за период од 5 години, со ревидирање на годишна основа. Краткорочните кредити, акредитиви и гаранциите кои се издаваат во рамките на кредитната линија се со рок до 12 месеци.

Исплата

Одобрениот кредит се исплаќа на жиро сметка на клиентот/добавувачот

Отплата
 • Mин. 3% од главницата и 100% камата, месечно
 • до 12 месеци за готовинско покритие
 • до 3,6,9 месеци во зависност од дејноста
Трошоци
 • 1,000 МКД апликативен трошок (однапред)
 • До 1%  провизија за управување (однапред) годишно (нема провизија за првата година во случај на рефинансирање)
 • 5.000 МКД провизија за проценка (само за првата проценка)
 • НЕМА провизија за предвремено враќање
Обезбедување
 • Хипотека на недвижен имот
 • Депозит
 • Меница/и

Соодносот кредит/обезбедување зависи од бонитетот на компанијата и локацијата на обезбедувањето

Критериуми за кредит
 • Правни лица регистрирани за работа во Р. Македонија
 • Профитабилна компанија 
 • Проценка на кредитната способност врз основа на кредитна анализа направена од страна на кредитен референт на Банката
Потребни документи за аплицирање
 • Барање за кредитна линија
 • Тековна состојба и ЗП образец од Централен регистар
 • Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
 • Финансиски извештај со пресек 
 • Валидни документи за проценка на обезбедувањето

 

Печати