3D_Secure_slika_za_web

Пресметка на камата

СБ прифаќа барања од комитенти за пресметување на камата по денарски и девизни депозити и по кредити на физички и правни лица, на писмено барање. Во барањето треба да се содржани сите битни елементи кои се применуваат при пресметување на каматата: износи, периоди на пресметување, датуми од кој до кој , каматни стапки, метод на пресметување и др.

За извршеното пресметување на каматата СБ наплатува провизија, согласно тарифата на СБ за надоместоци.

Печати