КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

Премиум орочен депозит

 

ПРЕМИУМ орочен депозит

Опис на производот

Орочен депозит на 4 месеци во денари со прогресивно зголемување на каматата за секој нареден месец во рамките на периодот на орочување

Дополнителни предности

    Атрактивни каматни стапки за релативно краток период на орочување

    Гарантирани каматни стапки за целиот период на орочување

    Сигурна и стабилна банка, банка од доверба

    Увид во состојбата преку e-банкарство

Валута на вложување

Денари

Минимален износ на вложување

35.000 МКД

Период на орочување

4 месеци

Каматни стапки

                         

Актуелните каматни стапки се приложени на следниов линк. 


Годишни каматни стапки, гарантирани за периодот на орочување на депозитот

Начин на пресметување камата

    Каматните стапки се зголемуваат прогресивно секој нареден месец во рамките на периодот на орочување

    Каматните стапки се фиксни за периодот на орочување, а при секое наредно преорочување се применуваат условите валидни во моментот на преорочување

    Пресметаната камата се префрла на сметка по видување на крај на периодот на орочување

Политика на преорочување

 

Депозитот (главнината) по автоматизам се преорочува под услови валидни на денот на преорочување. Клиентот може да располага со средствата во секое време во согласност со политиката за предвремено повлекување на депозитот

Политика на предвремено разорочување

Депонентот може да го раскине договорот и пред истекот на рокот на орочување при што СБ пресметува и исплаќа камата по видување за периодот од моментот на орочување односно преорочување до моментот на предвременото раскинување на договорот

Овластување

Сопственикот на влогот може да овласти друго полнолетно лице за располагање со влогот. Овластување може да се издаде во моментот на орочување на депозитот или дополнително во кој било период

Документи

    При отворање на сметката клиентот приложува важечки документ за идентификација (лична карта или пасош)

    По отворање на сметката клиентот добива:

-       Договор за депозитот и

-       Штедна книшка преку која се следат промените на сметката за депозитот

Печати