3D_Secure_slika_za_web

Потврда за иснесување на ефектива во странство - бордеро

СБ посредува за префрлање од странска банка во СБ, на девизни средства вложени како штеден влог на физичко лице во странска банка. Физичкото лице кое сака префрлање на штедниот влог потребно е да достави во филијала на СБ, своерачно потпишано писмено барање, на образец на СБ и штедната книшка. По преносот на средствата СБ го известува физичкото лице.

Печати