КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 

За поднесување барање за потрошувачкиот кредит со обезбедување преку интернет кликнете на АПЛИЦИРАЈ ONLINE, во секое време од денот: 

 

 ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Промотивно

За сите примени или одобрени апликации во периодот 01.04.2018 - 31.07.2018

 • 0% административни трошоци
 • 0 МКД трошоци за проценка
 Опис на кредитот  Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со залог на недвижен имот или залог на депозит
Компаративни предности 
 • Гарантирана каматна стапка за првите 3 години
 • БЕЗ депозит,  БЕЗ жиранти,  БЕЗ административни забрани,  БЕЗ меница
 • Ко - кредитобаратели може да бидат и лица што не се членови на потесното семејство
 1. При рефинансирање од друга банка:
 • 0% административни трошоци во случај на рефинансирање кредит од друга банка
 • 0 МКД трошоци за проценка во случај на рефинансирање кредит од друга банка
 • 0 МКД Нотарски трошоци во случај на рефинансирање обезбеден кредит од друга банка

       2. *За рефинансиран станбен кредит од друга банка од најмалку 50% од вкупниот износот на новиот обезбеден кредит во СБ, важечки се условите на станбениот кредит и тоа:

 • Фиксна каматна стапка за 3 години како за станбен кредит
 • По периодот на фиксната каматна стапка,  важечка е променливата каматна стапка како за потрошувачки обезбеден кредит
 Износ - До 80.000 ЕУР за кредити обезбедени со хипотека (во денарска против вредност)

- До 200.000 ЕУР  за кредити обезбедени со залог на депозит (во денарска против вредност)

 Исплата  Средствата од одобрениот кредит се исплаќаат на трансакциска сметка на кредитобарателот 
 Валута

ЕУР: денарски кредит со девизна клаузула;

МКД: денарски кредит

 Каматни стапки

(годишни)

    
 Обезбедување 
 ХИПОТЕКА  ДЕПОЗИТ
   Клиенти со плата/пензија во СБ
Останати клиенти  - 2,5 п.п маргина над износот на каматната стапка на депозитот на годишно ниво за кредити до *30.000 ЕУР ( 1.800.000 МКД) 
ЕУР/МКД


 5,00% фиксна за 3 години 
5,50% фиксна за 3 години

Променлива за останатиот период

 -2п.п. маргина над износот на каматната стапка на депозитот на годишно ниво за кредити над*30.000 ЕУР ( 1.800.001 МКД)
6,48% 7,20%
СБ согласно важечката регулатива,редовно ја објавува годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на својата веб страна, на огласните табли на шалтерите на Банката и преку јавните медиуми. 
Рок на отплата  До 20 години
Отплата
 • Еднакви месечни ануитети
 • За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата со траен налог или преку i-bank системот на СБ.    
 •  За целосна или делумна предвремена отплата, 0% провизија доколку истата се врши после првите 20% од иницијално договорениот рок на отплата, во спротивно провизијата изнесува 3%(само за кредити обезбедени со залог на недвижен имот)
Трошоци
 • Апликативен трошок од 500 МКД за сите клиенти
 • Административен трошок еднократно од износот на кредитот обезбеден со хипотека изнесува 1,25% за сите клиенти, додека за кредит обезбеден со залог на депозит административниот трошок е 0,5% за сите клиенти.
 • Трошоци за процена: 2.500 или 5.000МКД (во зависност од локација) еднократно, на имотот што се дава под хипотека
 • Трошоци за осигурување и за регистрација на хипотека
 • Трошоци за воспоставување нотарски акт.

*За време на промотивниот период важат промотивните попусти и ослободувања

Обезбедување
 • Хипотека на недвижен имот во вредност од 154% до 215% од износот на кредитот, во зависност од локацијата на недвижниот имот.
 • Залог на депозит во вредност од  најмалку 105% во зависност од валутата на кредитот и валутата на депозитот.
Критериуми за кредит
 • Физички лица, државјани на Р.М. 
 • Минимален месечен приход од 9.100 денари за секој учесник во кредитот поединечно.
 • Возраст на клиентот при аплицирање е мин.20 години, а максимум  70год. на денот на достасување на кредитот. Доколку е вклучен минимум еден ко-кредитобарател максималната возраст на денот на достасување на кредитот е 75 години.
 • Kо-кредитобарател може да биде лице кое е член на потесното семејство (родител, дете, сопруг/а) во спротивно треба да се задоволат следниве услови:
     - Да е клиент со плата во СБ, или
     - Да е клиент со постоен кредитен производ во СБ или друга банка и со добра кредитна историја.
 • 100% од примањата и задолжувањата на ко-кредитобарателите влегуваат во пресметките за кредит.
 • Физички лица вработени во странство, кои се државјани на Р. Македонија, може да се прифатат како кредитобаратели/ко-кредитобаратели само во случаи кога членови од потесното семејство кои се во редовен работен однос во Р.М. се јавуваат како кредитобаратели/ко-кредитобаратели. Воедно треба да достават Договорот за вработување и последна годишна даночна изјава доставена до даночен орган во земјата каде се вработени (истите треба да се преведени од овластен преведувач). За овие лица, 70% од месечните примања влегуваат во пресметките за кредит.
Потребни документи при аплицирање 
 • Барање за потрошувачки кредит 
 • Копија од лична карта или пасош (за сите учесници во кредитот)
 • За клиенти што земаат плата/пензија во СБ - извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци                                                                                                                                     
 • За клиенти што не земаат плата /пензија во СБ, потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од работодавецот (не постара од 30 дена) а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања. Вработените во приватни фирми кои не се акционерски или државни/јавни установи потребно е да достават и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци. 
 • Извод од матична книга на родени(не постар од 6 месеци)/венчани издаден од РМ (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)
 • Имотен лист за објектот што се остава под хипотека-не постар од шест месеци.
 • За обезбедување куќа, земјиштето да биде со право на сопственост/со право на долготраен закуп
 • Согласност за доставување извештај од Македонско кредитно биро АД Скопје (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)
 • Друга документација по барање на банката

 За рефинансирањена кредит од друга банка:

-Копија од нотарскиот акт со Договор

-Согласност за воспоставување на хипотека од втор ред (доколку како обезбедување се дава истиот имот)

-Документи по барање од Банката

Печати