КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

ПЛАЌАЊА НАПЛАТИ ЗА КОРИСНИЦИ ВО СТРАНСКИ БАНКИ

 

· Ефикасно извршување на плаќањата/наплатите поради отворените сметки во СБ на повеќе странски банки

 

ПРОВИЗИЈА:

 

- 0.10% од износот на дознаката минимум ЕУР 15.00

- до ЕУР 50.00 без провизија само swift трошоци

Печати