КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Организациона шема

 

 

Управен одбор

Диомидис Николетопулос

Генерален Извршен Директор и Претседател на Управен Одбор


Биографија

М-р Тони Стојановски

Генерален Директор за управување со ризици, член на Управен ОдборБиографија

 Theodoulos Skordis

М-р Теодолус Скордис

Генерален Директор за корпоративно банкарство,
член на Управен Одбор

Биографија

 

Милица Чапаровска - Јовановска

Генерален Директор за банкарство на мало,
член на Управен Одбор

Биографија

 

 

 

  

СЕНИОР ДИРЕКТОР ЗА ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ

М-р Радмила Максимовиќ

email: radmila.maksimovic@stb.com.mk

Тел: (02) 3295-401

 

 

СЕНИОР ДИРЕКТОР ЗА ЛИКВИДНОСТ И ФИНАНСИИ 

Д-р Мирјана Трајановска

email: mira.trajanovska@stb.com.mk

Тел: (02) 3295-101

 

 

СЕКТОРИ

 

СЕКРЕТАР НА СБ/ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОНТАКТ СО АКЦИОНЕРИ
Тел: (02) 3295-179

Тел: (02) 3295-591СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
М-р Дијана Делимитова, Директор
email: dijana.delimitova@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-418, Факс: (02) 3295-299

 

СЕКТОР ЗА КОРПОРАТИВНО БАНКАРСТВО
Владимир Тренески, Директор
e-mail: vlado.treneski@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-196

 

Драган Гичев, Заменик Директор
e-mail: dragan.gicev@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-593


 

СЕКТОР ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ КРЕДИТНИ ПРЕДЛОЗИ

М-р Лидија Руменовска - Саздова, Директор
e-mail: lidija.rumenovska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295 539

 

Михаела Атанасова Стоичовска, Заменик Директор
e-mail: mihaela.atanasovastoicovska@stb.com.mk

 

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДИ И СО КЛИЕНТСКИ СЕГМЕНТИ
Драган Михајлов, Заменик Директор
e-mail: dragan.mihajlov@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-381

 

СЕКТОР ЗА СРЕДСТВА И ЛИКВИДНОСТ
М-р Мирјана Трајановска, Директор
e-mail: mira.trajanovska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-101

 

Сашо Радевски, Заменик Директор
e-mail: saso.radevski@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-108

 

 

СЕКТОР ЗА ПРОДАЖБА И МРЕЖА НА ФИЛИЈАЛИ
Татјана Калајџиева, Директор
e-mail: tatjana.kalajdzieva@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-120

 

СЕКТОР ЗА НАПЛАТА
Мирко Аврамовски, Директор
e-mail: amirko@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-194

 

Благој Дончев, Заменик Директор
e-mail: Blagoj.Doncev@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-290

 

СЕКТОР ЗА КРЕДИТЕН РИЗИК ЗА БАНКАРСТВО НА МАЛО
М-р Емилија Стојанова Ивановска, Директор
e-mail: Emilija.Stojanova@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-462


СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Весна Ненчева, Директор
e-mail:vesna.nencheva@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-192

 

СЕКТОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРШКА
Билјана Апостоловска, Директор
e-mail: biljanaa@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-148, Факс: (02) 3295-455

 

Игор Антевски, Заменик Директор
e-mail: igor.antevski@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-153, Факс: (02) 3295-455

 

СЕКТОР ЗА СМЕТКОВОДСТВО
Орце Наумовски, Директор
e-mail: naumovski@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-300, Факс: (02) 3295-383

 

Даница Гавриловиќ, Заменик Директор
e-mail: danica.gavrilovic@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-395, Факс: (02) 3295-383

 

СЕКТОР ЗА БУЏЕТИРАЊЕ И ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ
Д-р Вики Русевска Твртковиќ, Директор
e-mail: vikit@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-520

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

Горазд Поповски, Директор
e-mail: gorazd.popovski@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-191

 

СЕКТОР ЗА КАДРИ
Николина Миланова, Директор
e-mail: nikolina.milanova@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-294


М-р Соња Николовска, Заменик Директор
e-mail: sonja.nikolovska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-174

 

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА
М-р Кристијан Спиров, Директор
e-mail: kristijan.spirov@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-241

 

Габриела Бабамова,Заменик Директор
e-mail: gabriela.babamova@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-241

 

СЕКТОР ЗА КРЕДИТНО АДМИНИСТРИРАЊЕ
Д-р Весна Спасевска, Директор
e-mail: vesna.spasevska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-515

 

СЕКТОР ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ
Снежана Лутвиовска, Директор
e-mail: snezana.lutviovska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-220

Светлана Блажевска, Заменик Директор
e-mail: svetlana.blazevska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-180

 

СЕКТОР ЗА ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ И OРГАНИЗАЦИЈА
М-р Васка Стевковска, Директор
e-mail: vaska.stevkovska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295- 261

 

Сашко Бакаловски, Заменик Директор (делокруг за МИС)
e-mail: sasko.bakalovski@stb.com.mk
Тел: (02) 3295- 397

 

Татјана Спирова, Заменик Директор (делокруг за Т24)
e-mail: tatjana.spirova@stb.com.mk 
Тел: (02) 3295- 397

 

СЕКТОР ЗА ИЗНАОЃАЊЕ НА ИЗЛЕЗНИ РЕШЕНИЈА ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Владo Тренески, Директор
e-mail: vlado.treneski@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-196


СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА НА УСОГЛАСЕНОСТА НА РАБОТЕЊЕТО НА БАНКАТА СО ПРОПИСИТЕ
М-р Маја Андреевска - Блажевска, Директор
e-mail: majaab@stb.com.mk
Тел: (02) 3221-155, Факс: (02) 3295-232

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
Ратка Тирицовска, Директор
e-mail: ratka.tiricovska@stb.com.mk
Тел: (02) 3295-146

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАТИВНИОТ СИСТЕМ
Златко Вуевски
e-mail: zlatko.vuevski@stb.com.mk
Тел: (02) 3295 - 466, Факс: (02) 3115-310

 

ОФИЦЕРИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Бојан Богевски; Соња Николовска

e-mail: bojan.bogevski@stb.com.mk

sonja.nikolovska@stb.com.mk

Тел: (02) 3295 - 591

 

СЕКТОР ЗА КРЕДИТЕН РИЗИК ЗА БАНКАРСТВО НА МАЛО
Печати