КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

Кредит без обезбедување

 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА КРЕДИТ БЕЗ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА МИКРО И МАЛИ КОМПАНИИ
Компаративни предности
 • Едноставна постапка и поволни услови
 • Временски период на отплата прилагодлив на Вашиот бизнис
Намена на кредитот
 • Кредит за трајни обртни средства и други оперативни потреби на среден рок
 • Рефинансирање
Износ

До ЕУР 20,000

Валута

МКД/ЕУР

Каматни стапки годишни променливи
 • ЕУР: Референтна каматна стапка (6М ЕУРИБОР) + маргина до 8.50 пп
 • МКД: Референтна каматна стапка (НРС) + маргина до 7.36 пп
Рок на отплата

До 48 месеци 

Исплата

Одобрениот кредит се исплаќа на жиро сметка на клиентот/добавувачот

Отплата

Еднакви месечни ануитети

Трошоци
 • МКД 1,000 еднократно (однапред) 
 • До 1.50% еднократно (нема провизија за првата година во случај на рефинансирање)
 • Провизија за предвремено враќање 2% 
Критериуми за кредит
 • Правни лица регистрирани за работа во Р. Македонија
 • Профитабилна компанија
 • Проценка на кредитна способност врз основа на кредитна анализа направена од страна на кредитен референт на Банката 
Потребни документи за аплицирање    
 • Барање за кредит
 • Тековна состојба и ЗП образец од Централен регистар
 • Официјални финансиски извештаи за последните 3години
 • Финансиски извештаи со пресек
 • Меница/и
Печати