Макроекономски индикатори

 

КРАТКОРОЧНИ ИНДИКАТОРИ

 

2007
2006
2005
2004

Промена во однос на истиот период од претходната година, освен ако не е поинаку назначено

 

2005
Месец
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Индустриско производство
9,2
6,2
0,3
10,5
15,8
14,2
4,4
4,3
9,4
3,3
5,5
3,7
Индекс на трошоци на живот
-2,7
0,0
0,2
0,6
0,7
1,4
0,7
0,5
1,1
0,9
0,2
1,2
Индекс на цени на производители на
индустриски производи
1,2
2,2
2,3
3,1
2,6
2,4
4,2
4,2
5,0
4,3
2,9
4,0
Извоз на стоки – ФОБ (во милиони САД$)
148
157
174
170
178
154
184,5
144,8
176,4
190,4
171,7
175,6
Увоз на стоки - ЦИФ (во милиони САД$)
210
222
264
307
284
267
257
236
272
283
281
301
Извоз на стоки - ФОБ
44,4
18,6
31,8
36,0
51,3
23,5
18,6
5,4
17,9
20,5
11,5
-5,2
Увоз на стоки - ЦИФ
18,9
11,5
9,7
29,0
27,1
5,4
1,5
5,7
18,1
10,5
-4,7
-4,5
Готовина во оптек
-0,1
1,9
2,2
4,0
-1,0
0,0
0,2
-0,8
1,1
1,7
1,1
2,6
М0
11,8
3,8
10,5
7,8
11,7
10,7
10,2
5,9
7,8
8,2
8,7
15,2
М1
3,6
6,2
6,5
1,4
2,9
3,7
3,9
2,9
6,2
9,1
9,1
8,2
М2
17,1
20,5
22,7
21,2
19,8
21,6
14,3
11,7
14,0
13,9
16,5
16,3
М2 денар
13,0
16,3
22,7
18,6
20,4
20,3
6,8
1,6
5,2
8,0
12,5
12,9
М4
15,8
18,6
20,3
19,2
18,2
20,4
13,5
11,1
12,7
12,9
15,9
15,6
М4
10,9
13,6
19,2
15,9
17,4
18,3
5,9
1,1
4,2
7,0
11,3
11,6
Кредити на приватен сектор
26,0
26,4
25,7
25,5
24,7
23,6
22,6
23,0
23,1
21,7
21,7
20,3
Вишок (+)/Недостиг (-) на девизниот пазар (во милиони МКД)
-238
846
716
401
426
338
2504
681
1714
1345
1486
567

Благајнички записи - промена

во однос на претходниот месец

(во милиони МКД)

-1143
2328
297
-648
-449
1116
-2410
1162
1649
1239
1639
-411
Државни депозити - промена во однос на претходниот месец (во милиони МКД)
431
-496
573
-197
424
-418
3969
874
-306
-649
433
-2143
Печати