Макроекономски индикатори

 

КРАТКОРОЧНИ ИНДИКАТОРИ

 

2007
2006
2005
2004

Промена во однос на истиот период од претходната година, освен ако не е поинаку назначено

 

2006

Месец
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Индустриско производство
1,8
-2,2
1,9
-4,4
5,4
4,1
6,2
9,0
-2,2
8,4
4,4
-2,2
Индекс на трошоци на живот
2,8
2,6
2,8
3,2
4,1
3,0
3,8
4,0
3,1
2,6
3,7
2,9
Индекс на цени на производители на индустриски производи
6,4
6,1
4,4
4,4
7,3
5,5
5,4
4,6
2,4
1,8
2,3
3,2
Извоз на стоки – ФОБ (во милиони САД$)
123
148
180
176
204
205
232
214
253
235
205
223
Увоз на стоки - ЦИФ (во милиони САД$)
208
219
300
320
327
338
343
316
308
331
343
406
Извоз на стоки - ФОБ
-16,9
-5,6
1,4
1,0
13,8
28,8
25,6
45,9
43,3
22,7
19,1
27,2
Увоз на стоки - ЦИФ
-0,9
-2,0
12,3
2,4
14,8
14,6
33,7
32,1
13,2
16,7
21,9
35,1
Готовина во оптек
-2,2
1,9
3,7
2,4
6,3
9,8
7,2
10,8
9,9
9,3
9,6
10,9
М0
-1,2
15,1
12,5
14,2
17,9
17,6
15,1
21,3
22,2
21,8
29,2
21,8
М1
4,9
6,5
5,7
8,4
11,0
14,3
13,9
16,4
15,1
16,5
13,8
16,7
М2
14,9
14,7
15,3
14,9
16,0
12,9
20,8
23,4
22,1
23,6
22,9
24,5
М2 денар
12,6
12,6
11,9
14,2
15,6
10,0
24,6
31,5
29,2
30,2
29,3
31,3
М4
14,6
14,9
15,6
15,7
16,0
13,5
20,7
23,2
22,4
23,5
23,3
24,4
М4
12,1
12,5
12,0
14,3
15,7
10,6
24,2
30,5
28,4
29,1
28,3
30,0
Кредити на приватен сектор
20,2
19,7
20,7
21,8
23,3
26,6
26,7
27,0
24,3
28,7
28,9
31,5
Вишок (+)/Недостиг (-) на девизниот пазар (во милиони МКД)
-329
501
757
2230
1799
2056
2746
1490
1108
2234
908
207
Благајнички записи - промена во однос на претходниот месец (во милиони МКД)
1492
-760
-750
-119
-1239
-811
293
367
28
141
456
1437
Државни депозити - промена во однос на претходниот месец (во милиони МКД)
693
-792
2080
473
1983
3325
1701
1435
1230
1100
-118
-4298
Печати