КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

ИЗМЕНИ И УКИНУНАЊЕ НА СМЕТКАТА

 

Клиентот е должен за сите статусни, адресни и други промени да ја извести банката во рок од три дена од денот на настанатите промени.
Сметката може да се укине на писмено барање на клиентот, или по сила на закон.

Печати