3D_Secure_slika_za_web

Испраќање книшки од други банки инкасо

СБ посредува за префрлање од странска банка во СБ, на девизни средства вложени како штеден влог на физичко лице во странска банка. Физичкото лице кое сака префрлање на штедниот влог, потребно е да достави во филијала на СБ своерачно потпишано писмено барање, на образец на СБ и штедната книшка. По преносот на средствата СБ го известува физичкото лице.

 

Провизија

МКД 500.00

Печати