КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

 

Дозволено пречекорување на трансакциска сметка за СББ клиенти 

 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА
Намена
 • Одржување на ликвидност
 • Рефинансирање
Износ

Со обезбедување:   до ЕУР 50,000 (во денарска противвредност)
Необезбеден:   

-  Постојни клиенти на Банката: до ЕУР 20,000 (во денарска противвредност)

-  Нови клиенти: до  ЕУР   7,000 (во денарска противвредност)

Валута

МКД

Редовна каматна стапка До 9% годишна, променлива
Времетраење

Од 1 до 10 години, со годишно ревидирање 

Отплата Каматата се плаќа на месечна основа
Апликативни трошоци МКД 1,000 
Провизија за управување

 

 • Обезбеден: 0.25% годишно (однапред)
 • Необезбеден: 0.50% годишно (однапред), минимум МКД 500
 • Нема за првата година во случај на рефинансирање

 

Критериуми за кредит
 • Правни лица со официјален приход до ЕУР 400,000 во последната година 
 • Профитабилна компанија
 • Проценка на кредитна способност врз основа на кредитна анализа направена од страна на кредитен референт на Банката 
Обезбедување
 • Меница/и БЕЗ нотарски акт (до еур 5,000)
 • Меница СО нотарски акт (до еур 20,000)
 • Недвижем имот и меница со нотарски акт (до еур 50,000)
Потребни документи за аплицирање    
 • Барање за кредит 
 • Тековна состојба од Централен регистар 
 • ЗП образец заверен на нотар
 • Официјални финансиски извештаи за последните 3години
 • Финансиски извештаи со пресек
 • Доказ за имот (доколку е потребно)
Печати