КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web


ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ

 

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

Предности 

Одобрување на дозволено пречекорување  на трансакциски тековни сметки на кои пристигнуваат редовни месечни приливи од редовен работен однос и/или надoмeст за пензиско и инвалидско осигурување: 

o БЕЗ депозит,  

o БЕЗ жиранти, 

o БЕЗ административна забрана  

o БЕЗ меница

Износ

  • Во висина од најмногу 2 плати/пензии но не повеќе од 300.000 МКД
Валута

 МКД

Категорија на клиенти

Физички лица во редовен работен однос со плата во СБ или пензионери кои пензијата ја примаат преку СБ.

Каматнa стапкa

(Променлива годишна)


  • 10,13% МКД- Клиент со плата/пензија во СБ  
  • 11,25% МКД- Останати клиенти

Трошоци

  • БЕЗ Апликативни трошоци
  • Годишно членство од 200 МКД кое се наплаќа при обновување на дозволеното пречекорување

Критериуми за кредит

 Физички лица, државјани на Р.М. со  редовни месечни приливи по основ на плата/пензија во СБ

 Возраст на клиентот од 18 години на аплицирање до 70 год. на денот на отплата на кредитот Минимум 1 година.  

Рок на важност и обновување на важноста Еден месец пред истекот на дозволеното пречекорување Банката врши автоматско обновување за нови 12 месеци, при што Банката согласно интерните акти, може да врши корекции на износот на дозволено пречекорување (да го зголеми, намали или да го укине одобреното дозволено пречекорување).

Потребни документи

  1. Барање за дозволено пречекорување
  2. Копија од лична карта или пасош
  3. Заверена потврда од плата или чек од пензија(за нови клиенти) и/или месечен прилив од плата/пензија, а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања.
  4. Друга документација по барање на банката


Печати