КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

ЧЕКОВИ

 

Чекови издадени од СБ (ностро чекови)

 

· Издавање на ностро чекови влечени на странски контокорентни банки во повеќе земји во светот

 

Провизија:

 

-1.00% од износот на чекот минимум МКД 1.000 максимум МКД 6.000 за издавање

-1.00% од износот на чекот МКД 1.000 за враќање на неискористен ностро чек

-МКД 1.000 (плус трошоци на странска банка) за стопирање на ностро чек

 

Чекови влечени на СБ

 

Провизија:

 

-1.50% од износот на чекот минимум МКД 250.00 за исплата

 

Чекови влечени на странски банки

 

Провизија:

 

- МКД 3.000 однапред платени при превземањето на чекот + 3.00% од износот на чекот минимум мкд 1.000.00 по чек по наплатата на чекот

- Проверка на странски чек по барање на комитент МКД 1.800.00

· Сигурна наплата на чекови преземени на финална (конечна) наплата

Печати