КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

Банкарски чекови влечени на СБ

СБ врши исплата на чекови влечени на СБ.

При исплатата на чекови влечени на СБ се наплатува провизија, согласно тарифата на СБ за надоместоци.Провизија
-1.50% од денарската противвредност минимум МКД 250.00 по чек(за исплата во девизи)
-1.00% од денарската противвредност минимум МКД 250.00 (за исплата во денари)

Печати