КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

Автомобилски бизнис кредит со учество на 3 рати БЕЗ КАМАТА

Ексклузивно со Автонова и Аутомобиле СК

КАРАКТЕРИСТИКИ НА АВТОМОБИЛСКИ БИЗНИС КРЕДИТ СО УЧЕСТВО НА 3 РАТИ БЕЗ КАМАТА

Компаративни предности
 • Автомобилски бизнис кредит БЕЗ УЧЕСТВО
 • Учество на три рати без камата, што претставува 12.5% од одобрениот износ на кредит
 • Клиентот плаќа камата само на износот на одобрен кредит намален за износот на кредитот за УЧЕСТВО
 • Можност за кредитирање на ДДВ до една година само за оние клиенти кои имаат право на повраток на ДДВ
 • Ниска просечна рата
 • Ниска каматна стапка
Намена на кредитот

Купување на нови автомобили/ комерцијални возила од автодилерите Автонова или Аутомобиле СК

Износ До ЕУР 100,000
Валута МКД/ЕУР
Период на отплата
 • До 7 години
 • До 1 година за ДДВ (за правни лица кои имаат право на поврат на ДДВ)
Обезбедување
 • Залог на возило осигурано со КАСКО осигурителна полиса во полза на СБ
 • Меница/и
Исплата Жиро сметка на Автонова или Аутомобиле СК
Отплата
 • Еднакви месечни рати
 • Учеството може да биде платено во првите 3 рати при што нема да се пресметува камата
 • Сукцесивно до макс. 1 година (за ДДВ)
Износ на учество (на 3 рати без камата)
 • Мин. 10% за комерцијално возило, со вредност помала или  еднаква  на ЕУР 16.000
 • Мин. 20% за комерцијално возило, со вредност поголема од  ЕУР 16.000
Каматни стапки
 • ЕУР   7.50 %
 • МКД   10.50 %
Трошоци
 • 1,000 МКД апликативен трошок, еднократно (однапред)
 • 2%  провизија за управување, еднократно (однапред)
 • 2% провизија за предвремено враќање

 

Критериуми за кредит
 • Правни лица регистрирани за работа во Р. Македонија
 • Профитабилна компанија
 • Проценка на кредитната способност врз основа на кредитна анализа направена од страна на кредитен референт на Банката
Потребни документи за аплицирање
 •  Барање за автомобилски кредит
 • Тековна состојба и ЗП образец од Централен регистар
 • Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
 • Финансиски извештај со пресек 
 • (Про)фактура за возилото што се купува со назнака од автодилерот за програмата за учество на три рати без камата  

 

 Печати