КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

Автомобилски бизнис кредит достапен кај сите авто дилери

КАРАКТЕРИСТИКИ НА АВТОМОБИЛСКИ БИЗНИС КРЕДИТ ЗА МИКРО И МАЛИ КОМПАНИИ

Компаративни предности
 • Флексибилен кредит за микро и мали компании
 • Едноставна постапка за одобрување на кредитот
 • Поволни каматни стапки
Намена на кредитот

Купување на нови комерцијални возила

Износ До ЕУР 200,000 
Валута МКД/ЕУР
Период на отплата

До 8 години

Грејс период До 1 година 
Обезбедување

Залог на возило осигурано со КАСКО осигурителна полиса во полза на СБ

Отплата

Месечни или тримесечни ануитети/рати

Каматни стапки
 • ЕУР    7,50 %
 • МКД  10,50 %
Учество Мин. 20 %
Трошоци
 • 1,000 МКД апликативен трошок, еднократно (однапред)
 • 2%  провизија за управување, еднократно (однапред)
 • 2%  провизија за предвремено враќање
Критериуми за кредит
 • Правни лица регистрирани за работа во Р. Македонија
 • Профитабилна компанија
 • Проценка на кредитната способност врз основа на кредитна анализа направена од страна на кредитен референт на Банката
Потребни документи за аплицирање
 • Барање за автомобилски кредит
 • Тековна состојба и ЗП образец од Централен регистар
 • Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
 • Финансиски извештај со пресек 
 • (Про)фактура за возилото што се купува

 

Печати